සුදුසුකම් වලට හරියන රැකියාවක් තවමත් ලැබුනේ නැද්ද?එසේනම් දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න

Mobirise

IT/Software

Mobirise

Bank/Finance

Mobirise

Customer service

Mobirise

Sales/Marketing

Mobirise

Hotel/Tourism

Mobirise

Engineering

Mobirise

Construction

Mobirise

Medical

Mobirise

Security 

Mobirise

Driving

Mobirise

Hr/Training

Mobirise

Office Admin 

Mobirise

Teaching

Mobirise

Management

Address

Main Street ,Godakawela
Ratnapura,Sri Lanka

Contacts

Email: support@rekiya.lk
Phone: 011 3 653 553
011 3 653 635

Rekiya.lk

Find Your 
Dream Job
With Us